ارسال درخواست

درخواست ها و مشکلات سرویس را در بخش مربوطه ارسال کنید. توجه داشته باشید درخواست های فنی نیاز به بررسی دقیق توسط کارشناسان دارد و ممکن است کمی زمان بر باشد.


بخش فروش و پشتیبانی سرورمجازی

پشتیبانی و فروش سرور مجازی

بخش فروش و پشتیبانی تیم اسپیک و بات ها

پشتیبانی و فروش تیم اسپیک

پشتیبانی دامنه

پشتیبانی دامنه

مالی و حسابداری

مالی و حسابداری

پشتیبانی و فروش سرور MTA

پشتیبانی و فروش سرور MTA

بخش فروش و پشتیبانی کولوکیشن

بخش فروش و پشتیبانی کولوکیشن