سرور مسابقه (Match) کانتر استرایک 1.6

CS-Match 1 (سرور مچ)

تحویل سرور کمتر از 5 ساعت
پینگ پایین
و ...

 • Match
  نوع سرور
 • 18نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • 9 تعداد مپ های اصلی
CS-Match 2 (سرور مچ)

تحویل سرور کمتر از 5 ساعت
پینگ پایین
و ...

 • Match
  نوع سرور
 • 20نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • 9 تعداد مپ های اصلی
CS-Match 3 (سرور مچ)

تحویل سرور کمتر از 5 ساعت
پینگ پایین
و ...

 • Match
  نوع سرور
 • 22نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • 9 تعداد مپ های اصلی
سرور کانتر استرایک 1.6 - CS-Match (سرور مچ)

تحویل کمتر از 1 روز

 • Match
  نوع سرور
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
CS-Match 4 (سرور مچ)

تحویل سرور کمتر از 5 ساعت
پینگ پایین
و ...

 • Match
  نوع سرور
 • 24نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • 9 تعداد مپ های اصلی
CS-Match 5 (سرور مچ)

تحویل سرور کمتر از 5 ساعت
پینگ پایین
و ...

 • Match
  نوع سرور
 • 26نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • 9 تعداد مپ های اصلی
CS-Match 6 (سرور مچ)

تحویل سرور کمتر از 5 ساعت
پینگ پایین
و ...

 • Match
  نوع سرور
 • 28نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • 9 تعداد مپ های اصلی