محصولات CSS

CSS-Pub1 (سرور پابلیک)

تحویل کمتر از 5 ساعت

 • Public
  نوع سرور
 • 20نفر ظرفیت سرور
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
CSS-Pub2 (سرور پابلیک)

تحویل کمتر از 5 ساعت

 • Public
  نوع سرور
 • 22نفر ظرفیت سرور
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
CSS-Pub3 (سرور پابلیک)

تحویل کمتر از 5 ساعت

 • Public
  نوع سرور
 • 24نفر ظرفیت سرور
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
CSS-Pub4 (سرور پابلیک)

تحویل کمتر از 5 ساعت

 • Public
  نوع سرور
 • 26نفر ظرفیت سرور
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
CSS-Pub5 (سرور پابلیک)

تحویل کمتر از 5 ساعت

 • Public
  نوع سرور
 • 28نفر ظرفیت سرور
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
CSS-Pub6 (سرور پابلیک)

تحویل کمتر از 5 ساعت

 • Public
  نوع سرور
 • 32نفر ظرفیت سرور
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع