سرور پابلیک (Public) کانتر استرایک 1.6

CS-Pub1(سرور پابلیک)

تحویل کمتر از 5 ساعت

 • Public
  نوع سرور
 • 20نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • 13 تعداد مپ های اصلی
 • رایگان افزودن پلاگین ، مپ و ...
سرور کانتر استرایک 1.6 - CS-Public (سرور پابلیک)

تحویل کمتر از 1 روز

 • Public
  نوع سرور
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
CS-Pub2(سرور پابلیک)

تحویل کمتر از 5 ساعت

 • Public
  نوع سرور
 • 22نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • 13 تعداد مپ های اصلی
 • رایگان افزودن پلاگین ، مپ و ...
CS-Pub3(سرور پابلیک)

تحویل کمتر از 5 ساعت

 • Public
  نوع سرور
 • 24نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • 13 تعداد مپ های اصلی
 • رایگان افزودن پلاگین ، مپ و ...
CS-Pub4(سرور پابلیک)

تحویل کمتر از 5 ساعت

 • Public
  نوع سرور
 • 26نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • 13 تعداد مپ های اصلی
 • رایگان افزودن پلاگین ، مپ و ...
CS-Pub5(سرور پابلیک)

تحویل کمتر از 5 ساعت

 • Public
  نوع سرور
 • 28نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • 13 تعداد مپ های اصلی
 • رایگان افزودن پلاگین ، مپ و ...
CS-Pub6(سرور پابلیک)

تحویل کمتر از 5 ساعت

 • Public
  نوع سرور
 • 32نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • 13 تعداد مپ های اصلی
 • رایگان افزودن پلاگین ، مپ و ...