سرور اختصاصی ماینکرافت

سرور اختصاصی ماینکرافت 1

ساخت رنک و پرمیشن بندی اختصاصی شما
آنتی بات حرفه ای و تست شده
آنتی کرشر پرمیوم و حرفه ای
گیم مود های اختصاصی بدون باگ
آنتی چیت مخصوص PVP و PVE پرمیوم
تغییر کانفیگ و ایجاد تغییرات اختصاصی داخل سرور با دریافت هزینه انجام میشود.

  • 15 نفر ظرفیت سرور
سرور اختصاصی ماینکرافت 3

ساخت رنک و پرمیشن بندی اختصاصی شما
آنتی بات حرفه ای و تست شده
آنتی کرشر پرمیوم و حرفه ای
گیم مود های اختصاصی بدون باگ
آنتی چیت مخصوص PVP و PVE پرمیوم
تغییر کانفیگ و ایجاد تغییرات اختصاصی داخل سرور با دریافت هزینه انجام میشود.

  • 60 نفر ظرفیت سرور
سرور اختصاصی ماینکرافت 2

ساخت رنک و پرمیشن بندی اختصاصی شما
آنتی بات حرفه ای و تست شده
آنتی کرشر پرمیوم و حرفه ای
گیم مود های اختصاصی بدون باگ
آنتی چیت مخصوص PVP و PVE پرمیوم
تغییر کانفیگ و ایجاد تغییرات اختصاصی با دریافت هزینه انجام میشود.

  • 30 نفر ظرفیت سرور