سرور مجازی ایران

IR-WinSSD 1 (سرورمجازی ایران)
 • ویندوز - لینوکس سیستم عامل
 • 20گیگابایت
  فضای هارد
 • 1024مگابایت DDR3 میزان رم
 • 1GHz Xeon E5-2670 2.6Ghz پردازنده قدرتمند
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت آیپی
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 2 (سرورمجازی ایران)
 • 25گیگابایت
  فضای هارد
 • 2048مگابایت DDR3 میزان رم
 • 2Ghz Xeon E5-2670 2.6Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت (ایران اکسز) آیپی
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 3 (سرورمجازی ایران)
 • 30گیگابایت
  فضای هارد
 • 3072مگابایت DDR3 میزان رم
 • 3Ghz Xeon E5-2670 2.6Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت (ایران اکسز) آیپی
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 4 (سرورمجازی ایران)
 • 35گیگابایت
  فضای هارد
 • 4096مگابایت DDR3 میزان رم
 • 4Ghz Xeon E5-2670 2.6Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت (ایران اکسز) آیپی
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 5 (سرورمجازی ایران)
 • 45گیگابایت
  فضای هارد
 • 5120مگابایت DDR3 میزان رم
 • 5Ghz Xeon E5-2670 2.6Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت (ایران اکسز) آیپی
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 6 (سرورمجازی ایران)
 • 50گیگابایت
  فضای هارد
 • 6144مگابایت DDR3 میزان رم
 • 6Ghz Xeon E5-2670 2.6Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت (ایران اکسز) آیپی
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 2 (سرورمجازی ایران) تخفیف 10%
 • 25گیگابایت
  فضای هارد
 • 2048مگابایت DDR3 میزان رم
 • 2Ghz Xeon E5-2670 2.6Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت (ایران اکسز) آیپی
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 2 (سرورمجازی ایران) تخفیف 15%
 • 25گیگابایت
  فضای هارد
 • 2048مگابایت DDR3 میزان رم
 • 2Ghz Xeon E5-2670 2.6Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت (ایران اکسز) آیپی
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 4 (سرورمجازی ایران) تخفیف 10%
 • 35گیگابایت
  فضای هارد
 • 4096مگابایت DDR3 میزان رم
 • 4Ghz Xeon E5-2670 2.6Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت (ایران اکسز) آیپی
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 4 (سرورمجازی ایران) تخفیف 15%
 • 35گیگابایت
  فضای هارد
 • 4096مگابایت DDR3 میزان رم
 • 4Ghz Xeon E5-2670 2.6Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت (ایران اکسز) آیپی
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 6 (سرورمجازی ایران) تخفیف 10%
 • 50گیگابایت
  فضای هارد
 • 6144مگابایت DDR3 میزان رم
 • 6Ghz Xeon E5-2670 2.6Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت (ایران اکسز) آیپی
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن
IR-WinSSD 6 (سرورمجازی ایران) تخفیف 15%
 • 50گیگابایت
  فضای هارد
 • 6144مگابایت DDR3 میزان رم
 • 6Ghz Xeon E5-2670 2.6Ghz پردازنده
 • 1گیگابیت پورت شبکه
 • نامحدود ترافیک
 • اینترنت (ایران اکسز) آیپی
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • دارد فایروال
 • دارد دیداس پروتکشن