سرور مسابقه (Match) کانتر استرایک گلوبال

CSGO-Match 1 (سرور مچ)

تحت استیم
آیپی اینترنت

 • Match
  نوع سرور
 • 18نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • دارد دانلود سریع
 • دارد اسکین
 • دارد مود Retake
CSGO-Match 2 (سرور مچ)

تحت استیم
آیپی اینترنت

 • Match
  نوع سرور
 • 20 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • دارد دانلود سریع
 • دارد اسکین
 • دارد مود Retake
CSGO-Match 3 (سرور مچ)

تحت استیم
آیپی اینترنت

 • Match
  نوع سرور
 • 22 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • دارد دانلود سریع
 • دارد اسکین
 • دارد مود Retake
CSGO-Match 4 (سرور مچ)

تحت استیم
آیپی اینترنت

 • Match
  نوع سرور
 • 24 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • دارد دانلود سریع
 • دارد اسکین
 • دارد مود Retake
CSGO-Match 5 (سرور مچ)

تحت استیم
آیپی اینترنت

 • Match
  نوع سرور
 • 26 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • دارد دانلود سریع
 • دارد اسکین
 • دارد مود Retake
CSGO-Match 6 (سرور مچ)

تحت استیم
آیپی اینترنت

 • Match
  نوع سرور
 • 28 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • دارد دانلود سریع
 • دارد اسکین
 • دارد مود Retake