سرور اختصاصی کانتراسترایک گلوبال

سرور اختصاصی CSGO 1

تحت استیم
آیپی اینترنت
منابع 100 درصد اختصاصی
آیپی اختصاصی
VAR عالی

 • انتخابی شما
  نوع سرور
 • 1 عدد تعداد سرور
 • بستگی به نوع سرور{ سرور مسابقه 14 نفره و سرور ایم و پابلیک 20 نفره لحاظ میشود. } ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • دارد دانلود سریع
 • دارد اسکین
سرور اختصاصی کانتراسترایک گلوبال - سرور اختصاصی CSGO 3

تحت استیم
آیپی اینترنت
منابع 100 درصد اختصاصی
آیپی اختصاصی
VAR عالی

 • انتخابی شما
  نوع سرور
 • 1 عدد تعداد سرور
 • بستگی به نوع سرور{ سرور مسابقه 24 نفره و سرور ایم و پابلیک 24 نفره لحاظ میشود. } ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • دارد دانلود سریع
 • دارد اسکین
سرور اختصاصی CSGO 2

تحت استیم
آیپی اینترنت
منابع 100 درصد اختصاصی
آیپی اختصاصی
VAR عالی

 • انتخابی شما
  نوع سرور
 • 2 عدد تعداد سرور
 • بستگی به نوع سرور{ سرور مسابقه 14 نفره و سرور ایم و پابلیک 20 نفره لحاظ میشود. } ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • دارد دانلود سریع
 • دارد اسکین