سرور دثران (DeathRun) کانتر استرایک 1.6

CS-Deathrun 1 ( سرور دثران‬‎ )
  • Deathrun
    نوع سرور
  • 20 نفر ظرفیت سرور
  • sXeInjected آنتی چیت
  • نامحدود اکانت ادمینی
  • 20 تعداد مپ های اصلی
  • رایگان افزودن پلاگین ، مپ و ...
  • دارد پلاگین های اضافی
  • دارد دانلود سریع
  • کمتر از 5 ساعت تحویل
CS-Deathrun 2 ( سرور دثران‬‎ )
  • Deathrun
    نوع سرور
  • 22 نفر ظرفیت سرور
  • sXeInjected آنتی چیت
  • نامحدود اکانت ادمینی
  • 20 تعداد مپ های اصلی
  • رایگان افزودن پلاگین ، مپ و ...
  • دارد پلاگین های اضافی
  • دارد دانلود سریع
  • کمتر از 5 ساعت تحویل
CS-Deathrun 3 ( سرور دثران‬‎ )
  • Deathrun
    نوع سرور
  • 24 نفر ظرفیت سرور
  • sXeInjected آنتی چیت
  • نامحدود اکانت ادمینی
  • 20 تعداد مپ های اصلی
  • رایگان افزودن پلاگین ، مپ و ...
  • دارد پلاگین های اضافی
  • دارد دانلود سریع
  • کمتر از 5 ساعت تحویل
CS-Deathrun 4 ( سرور دثران‬‎ )
  • Deathrun
    نوع سرور
  • 26 نفر ظرفیت سرور
  • sXeInjected آنتی چیت
  • نامحدود اکانت ادمینی
  • 20 تعداد مپ های اصلی
  • رایگان افزودن پلاگین ، مپ و ...
  • دارد پلاگین های اضافی
  • دارد دانلود سریع
  • کمتر از 5 ساعت تحویل
CS-Deathrun 5 ( سرور دثران‬‎ )
  • Deathrun
    نوع سرور
  • 28 نفر ظرفیت سرور
  • sXeInjected آنتی چیت
  • نامحدود اکانت ادمینی
  • 20 تعداد مپ های اصلی
  • رایگان افزودن پلاگین ، مپ و ...
  • دارد پلاگین های اضافی
  • دارد دانلود سریع
  • کمتر از 5 ساعت تحویل
CS-Deathrun 6 ( سرور دثران‬‎ )
  • Deathrun
    نوع سرور
  • 32 نفر ظرفیت سرور
  • sXeInjected آنتی چیت
  • نامحدود اکانت ادمینی
  • 20 تعداد مپ های اصلی
  • رایگان افزودن پلاگین ، مپ و ...
  • دارد پلاگین های اضافی
  • دارد دانلود سریع
  • کمتر از 5 ساعت تحویل