سرور ایم ایویپی نایف(AimAwpknife) کانتر استرایک گلوبال

CSGO-AimAwp 1 ( سرور ایم ایویپی )

تحت استیم
آیپی اینترنت
پینگ پائین

 • AimAwp/Knife
  نوع سرور
 • 18 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد پلاگین چتر
 • دارد قابلیت نصب اسکین
CSGO-AimAwp 2 ( سرور ایم ایویپی )

تحت استیم
آیپی اینترنت
پینگ پائین

 • AimAwp/Knife
  نوع سرور
 • 20 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد پلاگین چتر
 • دارد قابلیت نصب اسکین
CSGO-AimAwp 3 ( سرور ایم ایویپی )

تحت استیم
آیپی اینترنت
پینگ پائین

 • AimAwp/Knife
  نوع سرور
 • 22 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد پلاگین چتر
 • دارد قابلیت نصب اسکین
CSGO-AimAwp 4 ( سرور ایم ایویپی )

تحت استیم
آیپی اینترنت
پینگ پائین

 • AimAwp/Knife
  نوع سرور
 • 24 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد پلاگین چتر
 • دارد قابلیت نصب اسکین
CSGO-AimAwp 5 ( سرور ایم ایویپی )

تحت استیم
آیپی اینترنت
پینگ پائین

 • AimAwp/Knife
  نوع سرور
 • 26 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد پلاگین چتر
 • دارد قابلیت نصب اسکین
CSGO-AimAwp 6 ( سرور ایم ایویپی )

تحت استیم
آیپی اینترنت
پینگ پائین

 • AimAwp/Knife
  نوع سرور
 • 28 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد پلاگین چتر
 • دارد قابلیت نصب اسکین