سرور پابلیک (Public) کانتر استرایک گلوبال

CSGO-Pub 1 ( سرور پابلیک )

تحت استیم
آیپی اینترنت
پینگ پائین

 • Public
  نوع سرور
 • 20 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد قابلیت نصب اسکین
CSGO-Pub 2 ( سرور پابلیک )

تحت استیم
آیپی اینترنت
پینگ پائین

 • Public
  نوع سرور
 • 22 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد قابلیت نصب اسکین
CSGO-Pub 3 ( سرور پابلیک )

تحت استیم

 • Public
  نوع سرور
 • 24 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد قابلیت نصب اسکین
CSGO-Pub 4 ( سرور پابلیک )

تحت استیم
آیپی اینترنت
پینگ پائین

 • Public
  نوع سرور
 • 26 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد قابلیت نصب اسکین
CSGO-Pub 5 ( سرور پابلیک )

تحت استیم
آیپی اینترنت
پینگ پائین

 • Public
  نوع سرور
 • 28 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد قابلیت نصب اسکین
CSGO-Pub 6 ( سرور پابلیک )

تحت استیم
آیپی اینترنت
پینگ پائین

 • Public
  نوع سرور
 • 32 نفر ظرفیت سرور
 • Vac Secure آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • دارد دانلود سریع
 • دارد قابلیت نصب اسکین