سرور جیلبریک (JailBreak) کانتر استرایک 1.6

CS-Jailbreak 1 ( سرور ‎‫جیلبریک‬‎ )
 • جیلبریک
  نوع سرور
 • 20 نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • 33 تعداد مپ های اصلی
 • رایگان افزودن پلاگین ، مپ و ...
 • دارد پلاگین VIP اختصاصی
 • دارد پلاگین های اختصاصی
 • دارد دانلود سریع
 • کمتر از 5 ساعت تحویل
CS-Jailbreak 2 ( سرور ‎‫جیلبریک‬‎ )
 • جیلبریک
  نوع سرور
 • 22 نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • 33 تعداد مپ های اصلی
 • رایگان افزودن پلاگین ، مپ و ...
 • دارد پلاگین VIP اختصاصی
 • دارد پلاگین های اختصاصی
 • دارد دانلود سریع
 • کمتر از 5 ساعت تحویل
CS-Jailbreak 3 ( سرور ‎‫جیلبریک‬‎ )
 • جیلبریک
  نوع سرور
 • 24 نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • 33 تعداد مپ های اصلی
 • رایگان افزودن پلاگین ، مپ و ...
 • دارد پلاگین VIP اختصاصی
 • دارد پلاگین های اختصاصی
 • دارد دانلود سریع
 • کمتر از 5 ساعت تحویل
CS-Jailbreak 4 ( سرور ‎‫جیلبریک‬‎ )
 • جیلبریک
  نوع سرور
 • 26 نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • 33 تعداد مپ های اصلی
 • رایگان افزودن پلاگین ، مپ و ...
 • دارد پلاگین VIP اختصاصی
 • دارد پلاگین های اختصاصی
 • دارد دانلود سریع
 • کمتر از 5 ساعت تحویل
CS-Jailbreak 5 ( سرور ‎‫جیلبریک‬‎ )
 • جیلبریک
  نوع سرور
 • 28 نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • 33 تعداد مپ های اصلی
 • رایگان افزودن پلاگین ، مپ و ...
 • دارد پلاگین VIP اختصاصی
 • دارد پلاگین های اختصاصی
 • دارد دانلود سریع
 • کمتر از 5 ساعت تحویل
CS-Jailbreak 6 ( سرور ‎‫جیلبریک‬‎ )
 • جیلبریک
  نوع سرور
 • 32 نفر ظرفیت سرور
 • sXeInjected آنتی چیت
 • نامحدود اکانت ادمینی
 • 33 تعداد مپ های اصلی
 • رایگان افزودن پلاگین ، مپ و ...
 • دارد پلاگین VIP اختصاصی
 • دارد پلاگین های اختصاصی
 • دارد دانلود سریع
 • کمتر از 5 ساعت تحویل