رنک سرور ماینکرافت

IRON RANK ( رنک آیرون )


خرید رنک آیرون
❏ Fly [پرواز کردن]
❏ Ranker Shop [رنک شاپ]
❏ Trails [تریل ها همراه]
❏ +Rewards [اضافه شدن پول]
❏ Chat Format [حالت های چت کردن]
❏ Nickname [اسم نمایشی در بازی]
❏ Nickname Color [اسم نمایشی رنگی]
❏ SetHome*3 [ست هوم کردن]
❏ ActionsHome*3 [قابلیت فروش در مزایده]
❏ Kit [کیت ویژه رنک]
❏ Feed[پر شدن غذا]
❏ SlikSpawner [کندن اسپانر ها]
❏ Msg Color [رنگی چت کردن در مسیج]
❏ Hat [آیتم به جای کلاه]

GOLD RANK ( رنک گلد )


خرید رنک گلد
❏ Iron Abilities [دسترسی به تمام قابلیت های رنک ایرون]
❏ SetHome*5 [ست هوم کردن]
❏ Ranker Shop [رنک شاپ]
❏ ActionsHome*5 [قابلیت فروش در مزایده]
❏ Kit [کیت ویژه رنک و رنک قبل]
❏ دسترسی تغییر اسپانرها به cow sheep pig

DIAMOND RANK ( رنک دایمند )


خرید رنک دیاموند
❏ Gold Abilities [دسترسی به تمام قابلیت های رنک گلد]
❏ SetHome*7 [ست هوم کردن]
❏ Ranker Shop [رنک شاپ]
❏ ActionsHome*7 [قابلیت فروش در مزایده]
❏ Kit [کیت ویژه رنک و رنک های قبل]
❏ Fix [تعمیر ایتم ها]
❏ دسترسی تغییر اسپانرهابه cow rabbit chicken sheep pig

LEGEND RANK ( رنک لجند )


خرید رنک لجند
❏ Diamond Abilities [دسترسی به تمام قابلیت های رنک دایمند]
❏ Ranker Shop [رنک شاپ]
❏ SetHome*9 [ست هوم کردن]
❏ ActionsHome*9 [قابلیت فروش در مزایده]
❏ Kit [کیت ویژه رنک و رنک های قبل]
❏ Fix [تعمیر ایتم ها]
❏ Fix All[تعمیر تمامی ایتم ها]
❏ دسترسی به تغییر اسپانرها به Cow Rabbit Chicken Sheep Pig Zombie Skeleton Blaze
❏ توانایی رنگی چت کردن در سرور

Spawner Creats Survival (کلید اسپاونر )

❏ Spawner key [کلید اسپانر]

Spawner Creats Skyblock (کلید اسپاونر )

Spawner Creats Skyblock (کلید اسپاونر )

GOD RANK

خرید رنک گاد
❏ Legend Abilities [دسترسی به تمام قابلیت های رنک لجند]
❏ Ranker Shop [رنک شاپ]
❏ SetHome*11 [ست هوم کردن]
❏ ActionsHome*11 [قابلیت فروش در مزایده]
❏ Kit [کیت ویژه رنک و رنک های قبل]
❏ Fix [تعمیر ایتم ها]
❏ Fix All[تعمیر تمامی ایتم ها]
❏ دسترسی به تغییر اسپانرها به Cow Rabbit Chicken Sheep Pig Zombie Skeleton Blaze
❏ توانایی رنگی چت کردن در سرور
❏ توانایی تغییر شکل به موب های زیر
❏ خفاش - بلیز - گاو - کریپر - وکر - خوک - گوسفند - زامبی اسکلت - اسلایم - عنکبوت - زامبی