اکانت هاستری (Hoster) سرور سمپ

SAMP-HOSTER1 RPG (هاستری سمپ)
SAMP-HOSTER2 RPG (هاستری سمپ)
SAMP-HOSTER3 RPG (هاستری سمپ)